Dobol fumigátor 10g

Dobol fumigátor 10g

Dobol fumigátor je vodou aktivovaná dymovnica určená na likvidáciu škodlivého hmyzu. Táto novinka umožňuje úplne vyhubiť hmyz rozptýlením suchého dymu, ktorý sa rýchlo rozširuje v ošetrovaných priestoroch. Veľmi jemné čiastočky dymu preniknú do každej štrbinky a ničia aj dobre schovaný hmyz bez nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu. Účinná látka: cyfenotrín 72 g/kg Dávkovanie Lezúci hmyz a prachové roztoče (1 Dobol – 10 g)  0 – 25 m2 (25 – 65 m3) Lietajúci hmyz (1 Dobol – 10 ) 35 – 65 m2 (90 – 170 m3) Výhody:

oneskorená difúzia aktívnej zložky umožňuje osobe vykonávajúcej fumigáciu vyhnúť sa kontaktu s dymom
nezanecháva škvrny na stenách, textíliách a pod.
je vhodný aj v priestoroch kde hrozí nebezpečenstvo ohňa, v priestoroch s prachovými časticami, knižniciach a pod. 

Zmes je klasifikovaná ako: Resp. Sens. 1 H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.  Eye Dam. 1 H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.  Aquatic Acute 1 H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.  Aquatic Chronic 1 H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.  Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu. 

STOT SE 3 H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest 

R41: Riziko vážneho poškodenia očí  R42: Môže spôsobiť senzibilizáciu pri vdýchnutí 

R50/53: Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia

Upozornenie: Používajte biocídy bezpečným spôsobom! Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

 

 

Dobol fumigátor 10g
Cena:

13,40 €